Değerli katılımcımız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Badiworks olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Badiworks tarafından işlenebilecektir.

Badiworks 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.


Veri Sorumlusu


'Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü' başlıklı KVKK'nın 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK'nın 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, 'Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler' olarak tanımlanmıştır. KVKK'nın uygulanması bakımından Badiworks 'veri sorumlusu' olacaktır.


Veri Güvenliği


Badiworks bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini Badiworks almaktadır.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Söz konusu kişisel veriler, KVKK'nın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK'nın 4'üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. BCCT tarafından işlenen kişisel veriler 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Katılımcıların belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturması ya da katılımcı listelerinin oluşturulması için kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. Ayrıca onay vermeniz halinde iletişim bilgileriniz sizleri daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etme amaçları ile işlenebilmektedir.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği


Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz etkinlik süresince güvenliğin temini amacıyla etkinlik alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Ayrıca, etkinlik kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz etkinliğin veya kurumun tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılabilmektedir.


Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Kişisel veriler, etkinlik faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla Badiworks tarafından “Etkinlik Kayıt Formu” ile internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da telefon aracılıyla sözel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Badiworks bünyesinde işlenen kişisel veriler üyelik süresince güncellenerek işlenebilecektir.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi hello@badiworks.com adresine e-posta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Badiworks talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.